Tạo sách điện tử EPUB 3 với HTML5, CSS3 và MathML

Khám phá chuẩn sách điện tử mở thế hệ mới với kiểu trình bày và bố cục tiên tiến

From the developerWorks archives

Liza Daly

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 01 2013

EPUB 3.0 là phiên bản mới nhất của định dạng sách điện tử (e-book) tiêu chuẩn XML, đã sử dụng các công nghệ web hiện đại như HTML5 và CSS3. Nó vẫn tập trung vào XML bằng cách giữ lại tính năng tuần tự hóa XHTML và bổ sung thêm các phụ trợ, chẳng hạn như MathML và SVG. EPUB 3 cung cấp một loạt các tùy chỉnh để phát triển các ấn phẩm số bản địa, tiên tiến. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách tạo ra các trang sách có bố cục trình bày phong phú bằng cách sử dụng các tính năng mới trong EPUB 3.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=855193
ArticleTitle=Tạo sách điện tử EPUB 3 với HTML5, CSS3 và MathML
publish-date=01162013