Các phần tử mới trong HTML 5

Cấu trúc và ngữ nghĩa học

From the developerWorks archives

Elliotte Harold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 01 2013

Lần đầu tiên kể từ thiên niên kỷ qua HTML 5 giới thiệu các phần tử mới cho HTML. Các phần tử cấu trúc mới gồm có aside (thông tin bổ sung), figure (hình) và section (thành phần). Các phần tử nội dòng mới gồm có time (thời gian), meter (thước đo) và progress (tiến trình). Các phần tử nhúng mới gồm có videoaudio (âm thanh). Các phần tử tương tác mới có details (các chi tiết), datagrid (lưới dữ liệu) và command (lệnh).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=856741
ArticleTitle=Các phần tử mới trong HTML 5
publish-date=01302013