Reverse Ajax, Phần 5, Phát triển web theo hướng sự kiện

Mathieu Carbou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 01 2013

Loạt bài này tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax. Phần 1 đã giới thiệu các cách khác nhau để thực hiện truyền thông Reverse Ajax. Phần 2 đã giải thích cách thực hiện Reverse Ajax bằng cách sử dụng WebSockets và đã thảo luận về những hạn chế của các máy chủ web khi sử dụng Comet và WebSockets. Phần 3 đã tìm hiểu những khó khăn trong việc thực hiện hệ thống truyền thông Comet hoặc WebSockets riêng của bạn và phần này cũng đã giới thiệu Socket.IO. Phần 4 trình bày Atmosphere và CometD. Trong phần cuối cùng của loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phát triển theo hướng sự kiện. Hãy cùng xây dựng một ứng dụng mẫu bằng cách sử dụng mã nguồn kèm theo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=856174
ArticleTitle=Reverse Ajax, Phần 5: Phát triển web theo hướng sự kiện
publish-date=01252013