Reverse Ajax, Phần 4, Atmosphere và CometD

Tìm hiểu cách sử dụng các thư viện Reverse Ajax nguồn mở tốt nhất cho các máy chủ công nghệ Java

Mathieu Carbou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 01 2013

Loạt bài này tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax. Phần 1 đã giới thiệu các cách khác nhau để thực hiện truyền thông Reverse Ajax. Phần 2 đã giải thích cách thực hiện Reverse Ajax bằng cách sử dụng WebSockets và đã thảo luận về những hạn chế của các máy chủ web khi sử dụng Comet và WebSockets. Phần 3 đã tìm hiểu những khó khăn trong việc thực hiện hệ thống truyền thông Comet hoặc WebSockets riêng của bạn nếu bạn cần hỗ trợ một số máy chủ hoặc cung cấp một ứng dụng Web độc lập để người dùng có thể triển khai trên máy chủ của riêng họ. Phần 3 cũng đã giới thiệu Socket.IO. Trong phần 4 này, hãy tìm hiểu về Atmosphere và CometD—các thư viện Reverse Ajax nguồn mở nổi tiếng nhất cho các máy chủ công nghệ Java.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=855934
ArticleTitle=Reverse Ajax, Phần 4: Atmosphere và CometD
publish-date=01232013