Reverse Ajax, Phần 3, Các máy chủ Web và Socket.IO

Sử dụng các web container, các API và các thư viện trừu tượng

Mathieu Carbou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 01 2013

Loạt bài này tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax. Phần 1 đã giới thiệu các cách khác nhau để thực hiện truyền thông Reverse Ajax: polling, piggyback, Comet long-polling và Comet streaming. Phần 2 đã giải thích cách thực hiện Reverse Ajax bằng cách sử dụng WebSockets và đã thảo luận về những hạn chế của các máy chủ web khi sử dụng Comet và WebSockets. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách sử dụng Comet và WebSockets trong ứng dụng web của bạn với các API và các web container khác nhau. Ngoài ra tìm hiểu về Socket.IO, một thư viện trừu tượng hóa có thể được sử dụng trong một ứng dụng web với Reverse Ajax. Các thư viện trừu tượng hóa, có thể được sử dụng trong suốt, ẩn giấu tất cả sự phức tạp đằng sau Comet và WebSockets.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=855897
ArticleTitle=Reverse Ajax, Phần 3: Các máy chủ Web và Socket.IO
publish-date=01232013