Reverse Ajax, Phần 2, WebSockets

Đây là một giải pháp mạnh mặc dù vẫn còn một số ràng buộc từ phía máy chủ

Mathieu Carbou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2013

Loạt bài này tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện (event-driven) bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax. Phần 1 đã giới thiệu một vài cách giao tiếp Reverse Ajax: polling, piggyback và Comet, bằng cách sử dụng long-polling và streaming. Trong bài này, hãy tìm hiểu một cách khác để thực hiện Reverse Ajax, đó là sử dụng WebSockets, một API mới của HTML5. WebSockets có thể được thực thi bởi trình duyệt hoặc thông qua một cầu nối ủy thác để gọi đến thành phần Flash, thành phần này được gọi là FlashSockets. Bài này cũng thảo luận về một số ràng buộc bên phía máy chủ với các kỹ thuật Reverse Ajax.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=855814
ArticleTitle=Reverse Ajax, Phần 2: WebSockets
publish-date=01222013