Reverse Ajax, Phần 1, Giới thiệu về Comet

Streaming (Stream luồng dữ liệu) và long polling (kéo dài thời gian) đáp ứng giữa máy chủ và máy khách

Mathieu Carbou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 01 2013

Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax để có một trải nghiệm tốt hơn. Các ví dụ trên phía máy khách sẽ sử dụng thư viện JQuery JavaScript. Trong bài đầu tiên này, hãy khám phá các kỹ thuật Reverse Ajax khác nhau. Bạn có thể tải về các ví dụ, hãy tìm hiểu về Comet với các phương pháp streaming và long polling.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=855305
ArticleTitle=Reverse Ajax, Phần 1: Giới thiệu về Comet
publish-date=01172013