"Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn, Phần 3: Sử dụng CoffeeScript ở phía máy khách

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 01 2013

Loạt bài này khám phá ngôn ngữ lập trình phổ biến - CoffeeScript, được xây dựng dựa trên của JavaScript. CoffeeScript biên dịch thành JavaScript hiệu quả và phù hợp với nhiều hướng dẫn thực hành tốt nhất. Bạn có thể chạy JavaScript trong một trình duyệt web hoặc sử dụng nó với các công nghệ như Node.js dùng cho các ứng dụng máy chủ. Phần 1 của loạt bài này đã mô tả những bước đầu làm quen với CoffeeScript và giải thích những món quà dành cho các nhà phát triển. Phần 2 mô tả cách sử dụng CoffeeScript để giải quyết một số bài toán lập trình. Bài này giải thích cách tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh bằng cách sử dụng CoffeeScript.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=853988
ArticleTitle="Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn: Phần 3: Sử dụng CoffeeScript ở phía máy khách
publish-date=01042013