"Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn, Phần 2: Tìm hiểu ngôn ngữ bằng các ví dụ thực hành

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 01 2013

Loạt bài này khám phá ngôn ngữ lập trình phổ biến - CoffeeScript, được xây dựng dựa trên JavaScript. Trong Phần 1, bạn đã tìm hiểu về những tiện ích cho các nhà phát triển, cách thiết lập trình biên dịch CoffeeScript và sử dụng nó để tạo mã dễ dàng chạy trong một trình duyệt hoặc máy chủ. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn ngôn ngữ CoffeeScript. Sử dụng CoffeeScript để giải quyết một số vấn đề lập trình, với chút hơi hướng toán học từ Dự án Euler. Bạn cũng có thể tải về mã nguồn của ví dụ trong bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=853888
ArticleTitle="Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn: Phần 2: Tìm hiểu ngôn ngữ bằng các ví dụ thực hành
publish-date=01032013