Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 3, Phát triển ứng dụng

Phát triển một ứng dụng MapReduce của Ruby cho Hadoop

M. Tim Jones

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Với việc cấu hình, cài đặt và sử dụng Hadoop trong các kiến trúc một nút và nhiều nút đã thu được, bạn có thể chuyển sang nhiệm vụ phát triển các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng Hadoop. Bài viết cuối cùng trong loạt bài này tìm hiểu các API (Giao diện lập trình ứng dụng) của Hadoop và luồng dữ liệu và trình bày cách sử dụng của chúng với một ứng dụng trình ánh xạ (mapper) và trình rút gọn (reducer) đơn giản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=646776
ArticleTitle=Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 3: Phát triển ứng dụng
publish-date=04152011