Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 2, Đi xa hơn nữa

Cài đặt và cấu hình một cụm có nhiều nút

M. Tim Jones

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Bài báo đầu tiên trong loạt bài này cho biết cách sử dụng Hadoop trong một cụm nút đơn. Bài viết này vẫn tiếp tục với một thiết lập nâng cao hơn, sử dụng nhiều nút để xử lý song song. Bài này trình bày các kiểu nút khác nhau cần thiết cho các cụm có nhiều nút và tìm hiểu chức năng của MapReduce trong một môi trường song song. Bài viết này cũng đi sâu vào các khía cạnh quản lý của Hadoop—theo cả hai dòng lệnh và dựa vào Web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=646772
ArticleTitle=Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 2: Đi xa hơn nữa
publish-date=04152011