Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 1, Khởi đầu

Cài đặt và cấu hình một cụm đơn giản

M. Tim Jones

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Bài viết này—bài đầu tiên trong loạt bài về Hadoop—tìm hiểu khung công tác Hadoop, bao gồm các phần tử cơ bản của nó, như hệ thống tệp Hadoop (HDFS) và các kiểu nút được dùng phổ biến. Tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình một cụm (cluster) Hadoop chỉ có một nút và đi sâu nghiên cứu ứng dụng MapReduce. Cuối cùng, khám phá các cách để theo dõi và quản lý Hadoop bằng cách sử dụng các giao diện Web lõi của nó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=646764
ArticleTitle=Xử lý dữ liệu phân tán bằng Hadoop, Phần 1: Khởi đầu
publish-date=04152011