Phát triển Java 2.0, Theo dõi ứng dụng Java với Health Center API, Phần 2

Thêm một khung nhìn method-profiling vào ứng dụng phát hiện tắc nghẽn (deadlock)

Toby Corbin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 08 2013

Bản phát hành 2.1 của Health Center chứa các tính năng mạnh mẽ cho lập trình giao diện ứng dụng. Thư viện API cho phép những nhà lập trình Java nhúng Health Center trong các ứng dụng của họ và khai thác sức mạnh giám sát theo dõi của nó để khắc phục các vấn đề. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ phát triển ứng dụng ở Phần 1 và thêm vào một khung nhìn method-profiling để biết nơi mà ứng dụng chiếm dụng nhiều chu kỳ hoạt động của CPU.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=941841
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Theo dõi ứng dụng Java với Health Center API, Phần 2
publish-date=08222013