Java.next, Ngôn ngữ Java.next

Tận dụng Groovy, Scala, và Clojure trong một thế giới đa ngôn ngữ

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2013

Bài viết này mở ra một loạt bài mới của Neal Ford trên developerWorks tiến hành so sánh kỹ 3 thế hệ tiếp theo của ngôn ngữ JVM: Groovy, Scala, and Clojure. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng và bạn sẽ lựa chọn Java là ngôn ngữ lập trình chính của bạn hay không.

16/04/2013 - Thêm đường dẫn "Mặt bằng chung của Groovy, Scala, và Clojure, Phần 1" và "Mặt bằng chung của Groovy, Scala, và Clojure, Phần 2" trong phần Tài nguyên.

14/05/ 2013 - Thêm đường dẫn "Mặt bằng chung của Groovy, Scala, và Clojure, Phần 3" trong phần Tài nguyên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=936040
ArticleTitle=Java.next: Ngôn ngữ Java.next
publish-date=06302013