Phát triển Java 2.0, Khai phá Twitter với Objectify-Appengine, Phần 1

Mô hình hóa miền đối tượng và lưu giữ lâu bền đối tượng cho các kho lưu trữ dữ liệu không quan hệ

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 04 2013

Objectify-Appengine (Công cụ ứng dụng-Đối tượng hóa) là một công cụ trong một lớp các công cụ đang nổi lên để mở rộng tiện ích của NoSQL, trong trường hợp này là bằng cách cung cấp một tầng ánh xạ kiểu-Hibernate giữa ứng dụng của bạn và kho lưu trữ dữ liệu GAE. Hãy bắt đầu chuyên mục tháng này với API quen thuộc và dễ sử dụng -JPA (nhưng không phụ thuộc) của Objectify. Andrew Glover hướng dẫn từng bước việc ánh xạ các retweet (N.D.: chuyển tiếp các mẩu tin nhắn nhận được tới những người khác – sau đây sẽ gọi tắt là chuyển tiếp tin nhắn) của Twitter vào Bigtable, để chuẩn bị cho việc triển khai nó trong Google App Engine (GAE – Công cụ ứng dụng Google).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=894647
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Khai phá Twitter với Objectify-Appengine, Phần 1
publish-date=04252013