Phát triển Java 2.0, Lưu trữ đám mây với SimpleDB của Amazon, Phần 1

Làm quen với SimpleDB và bộ thư viện Amazon SDK

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 27 02 2013

Là một phần trong họ Amazon Web Services (Các dịch vụ Web của Amazon), SimpleDB của Amazon là một kho dữ liệu khóa/giá trị tin cậy và có khả năng mở rộng quy mô, được trình bày qua một giao diện web và có thể sử dụng ngôn ngữ Java để truy cập nó. Hãy bắt đầu với SimpleDB của Amazon trong bài đầu tiên này bằng việc khám phá cách tiếp cận độc đáo của SimpleDB tới kho dữ liệu không lược đồ, bao gồm trình bày về một trong những tính năng đáng chú ý nhất của kho dữ liệu: đó là tính năng Lexicographic Searching (Tìm kiếm từ điển).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Cloud computing
ArticleID=859713
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Lưu trữ đám mây với SimpleDB của Amazon, Phần 1
publish-date=02272013