Phát triển Java 2.0, Lưu trữ đám mây với SimpleDB của Amazon, Phần 2

Sự tồn tại lâu bền của đối tượng cũ đơn giản với SimpleJPA

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 27 02 2013

Việc mô hình hóa các đối tượng miền cho hầu như bất kỳ kiểu ứng dụng nào rất dễ dàng khi sử dụng một khung công tác quan hệ như Grails, nhưng còn về SimpleDB thì sao? Trong phần hai của bài giới thiệu về SimpleDB, Andrew Glover cho bạn thấy cách sử dụng SimpleJPA, chứ không phải là SDK của Amazon, để duy trì các đối tượng trong lưu trữ đám mây của SimpleDB. Ngoài việc cho phép bạn sử dụng các đối tượng Java™ cũ đơn giản (POJO) để mô hình hóa miền (theo JPA - API tồn tại lâu bền của Java), SimpleJPA tự động chuyển đổi các kiểu dữ liệu nguyên thủy thành các chuỗi ký tự thân thiện với Amazon. Thực ra bạn không thể đòi hỏi một cách tiếp cận đơn giản hơn nữa để lưu trữ trên đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Cloud computing
ArticleID=859714
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Lưu trữ đám mây với SimpleDB của Amazon, Phần 2
publish-date=02272013