Phát triển Java 2.0, Phân tích dữ liệu lớn bằng MapReduce của Hadoop

Làm sao các núi dữ liệu lại trở thành mỏ vàng thông tin

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 01 2013

Apache Hadoop là công cụ hàng đầu thường dùng để phân tích dữ liệu phân tán và giống như hầu hết các công nghệ 2.0 của Java™, nó được xây dựng để mở rộng quy mô. Hãy bắt đầu với mô hình lập trình MapReduce của Hadoop và tìm hiểu cách sử dụng nó để phân tích dữ liệu cho các nhu cầu thông tin của cả doanh nghiệp lớn và nhỏ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=854873
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Phân tích dữ liệu lớn bằng MapReduce của Hadoop
publish-date=01142013