Nhúng SDK Java World Wind của NASA vào Eclipse

Phát triển ứng dụng GIS với SDK nguồn mở này

From the developerWorks archives

Vladimir Silva

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Bộ SDK nguồn mở World Wind Java (WWJ) do NASA xây dựng thêm một loạt các khả năng mới cho cộng đồng hệ thông tin địa lý (GIS - Geographic Information Systems) mở. World Wind, một trình hiển thị thế giới tương tác 3 chiều, được viết bằng ngôn ngữ Java™ và OpenGL, cho phép người dùng có thể zoom từ một điểm ngoài không gian tới bất cứ vị trí nào trên Trái Đất. Bài viết này giải thích cách những người xây dựng GIS, muốn nâng cấp các ứng dụng trên nền Eclipse của mình, có thể nhúng SDK WWJ như một trình cắm thêm vào Eclipse như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=413531
ArticleTitle=Nhúng SDK Java World Wind của NASA vào Eclipse
publish-date=07102009