Các chiến lược giao tác: , Tổng quan về các mô hình và chiến lược

Tìm hiểu về 3 mô hình giao tác và các chiến lược giao tác sử dụng những mô hình này

Mark Richards

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 07 2009

Một sai lầm thường gặp là nhầm lẫn giữa các mô hình giao tác với các chiến lược giao tác. Bài viết thứ hai này trong loạt bài Các chiến lược giao tác phác họa những nét chính của ba mô hình giao tác, mà nền Java™ hỗ trợ và giới thiệu bốn chiến lược giao tác chính sử dụng các mô hình này. Với một loạt ví dụ dùng Spring Framework và đặc tả Enterprise JavaBeans 3.0 (EJB), Mark Richards sẽ giải thích cách thức làm việc của các mô hình giao tác và cách thức chúng có thể tạo thành nền tảng cho sự phát triển các chiến lược giao tác từ xử lý giao tác cơ bản đến hệ thống xử lý giao tác tốc độ cao.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=406450
ArticleTitle=Các chiến lược giao tác:: Tổng quan về các mô hình và chiến lược
publish-date=07042009