Các chiến lược giao tác: , Hiểu những cạm bẫy trong giao tác

Đề phòng các lỗi thường gặp khi triển khai thực hiện giao tác trên nền Java

Mark Richards

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 07 2009

Xử lý giao tác phải đạt được tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu ở mức cao. Bài viết này, là bài đầu tiên trong một loạt bài viết về phát triển một chiến lược giao tác hiệu quả trên nền Java, sẽ giới thiệu những cạm bẫy thường gặp để ngăn bạn khỏi mắc vào. Dùng những ví dụ là các đoạn mã lệnh trong Spring Framework và đặc tả EnterPrise JavaBeans (EJB) 3.0, tác giả Mark Richards sẽ giải thích những lỗi quá thông thường ấy.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=406449
ArticleTitle=Các chiến lược giao tác:: Hiểu những cạm bẫy trong giao tác
publish-date=07042009