Cảm ơn bộ nhớ

Hiểu cách JVM sử dụng bộ nhớ riêng trên Windows và Linux như thế nào

From the developerWorks archives

Andrew Hall

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 08 2010

Việc sử dụng hết heap (ND: heap là vùng lưu trữ đặc biệt trong bộ nhớ được dùng để lưu giữ các tài liệu quan trọng như tài nguyên hệ thống và các loại đối tượng khác nhau đang được sử dụng. Các heap đều được giới hạn trong phạm vi 64k. Sau đây gọi là vùng heap) của Java™ không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra một lỗi java.lang.OutOfMemoryError. Nếu bộ nhớ riêng (native memory) dùng hết, có thể xảy ra các lỗi OutOfMemoryError (lỗi thiếu bộ nhớ) mà các kỹ thuật gỡ lỗi thông thường của bạn sẽ không thể giải quyết được. Bài viết này giải thích bộ nhớ riêng là gì, thời gian chạy của Java sử dụng nó như thế nào, việc dùng hết nó sẽ như thế nào và làm thế nào để gỡ lỗi cho một lỗi OutOfMemoryError trên Windows® và Linux®. Một bài viết khác của cùng tác giả trình bày về các chủ đề tương tự nhưng dành cho các hệ thống AIX®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=508340
ArticleTitle=Cảm ơn bộ nhớ
publish-date=08162010