Toán học mới với Java, Phần 2, Các số phảy động

Elliotte Rusty Harold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 09 2009

Hãy tham gia cùng Elliotte Rusty Harold để xem xét những đặc trưng mới trong lớp java.lang.Math cổ điển trong bài báo gồm 2 phần này. Phần 1 tập trung vào các hàm toán học đơn thuần hơn. Phần 2 khám phá những hàm được thiết kế để hoạt động trên các số phảy động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=424084
ArticleTitle=Toán học mới với Java, Phần 2: Các số phảy động
publish-date=09142009