Toán học mới với Java, Phần 1 , Các số thực

Elliotte Rusty Harold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Hãy tham gia cùng Elliotte Rusty Harold để xem những đặc trưng mới trong lớp java.lang.Math cổ điền trong bài báo gồm 2 phần này. Phần 1 tập trung chủ yếu vào các hàm toán học. Phần 2 sẽ khám phá những hàm được thiết kế cho các số dấu phảy động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=422657
ArticleTitle=Toán học mới với Java, Phần 1: Các số thực
publish-date=08282009