Giới thiệu về Apache Mahout

Học máy thân thiện với thương mại, có khả năng mở rộng để xây dựng các ứng dụng thông minh

From the developerWorks archives

Grant Ingersoll

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Một khi lĩnh vực độc quyền của các viện nghiên cứu và các tổng công ty có ngân sách nghiên cứu lớn là các ứng dụng thông minh học được từ các dữ liệu và đầu vào của người dùng đang trở nên phổ biến hơn. Nhu cầu về các kỹ thuật học máy như phân cụm, lọc cộng tác và phân loại chưa bao giờ lớn hơn bây giờ, do nó cho phép thấy được sự tương đồng giữa các nhóm đông người hoặc tự động thêm vào khối lượng lớn nội dung Web. Dự án Apache Mahout làm cho việc xây dựng các ứng dụng thông minh dễ dàng hơn và nhanh hơn. Người đồng sáng lập Mahout Grant Ingersoll giới thiệu các khái niệm cơ bản về học máy rồi trình diễn cách sử dụng Mahout để phân cụm các tài liệu, bình luận và tổ chức nội dung.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=457822
ArticleTitle=Giới thiệu về Apache Mahout
publish-date=12182009