Các dịch vụ Web Java, JAXB và JAX-WS trong Axis2

Sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn Java JAXB 2.x và JAX-WS 2.x cho các dịch vụ Web Axis2

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 09 2009

Apache Axis2 hỗ trợ một loạt các công nghệ liên kết dữ liệu, bao gồm tiêu chuẩn Java™ chính thức JAXB 2.x . Axis2 cũng hỗ trợ tiêu chuẩn Java cho cấu hình dịch vụ Web, JAX-WS 2.x, như là một sự thay thế cho kỹ thuật cấu hình tùy chỉnh riêng của nó. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài Các dịch vụ Web Java của mình bằng cách giải thích bạn có thể sử dụng mỗi tiêu chuẩn Java này với Axis2 như thế nào và thảo luận về một số hạn chế về sự hỗ trợ hiện tại của Axis2 cho chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=455806
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: JAXB và JAX-WS trong Axis2
publish-date=09152009