Các dịch vụ Web Java, Sử dụng độ chi tiết của WS-Security

Áp dụng WS-Security ở mức hoạt động hoặc mức thông báo

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

WS-Security (An ninh dịch vụ Web) cho các dịch vụ Web SOAP không nhất thiết phải là một đề xuất hoặc tất cả hoặc không gì cả. Bằng cách cấu hình WS-Security tại mức hoạt động hoặc mức thông diệp, bạn có thể áp dụng một mức độ bảo vệ thích hợp cho mọi trao đổi, giảm hoặc loại bỏ chi phí WS-Security cho các hoạt động không cần bảo vệ đầy đủ. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài các dịch vụ Web Java của mình bằng việc xem xét WS-Security chi tiết mịn hơn trong Web Services Description Language (WSDL-Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web) sử dụng Axis2 và Rampart của Apache.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=455805
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: Sử dụng độ chi tiết của WS-Security
publish-date=12112009