Các dịch vụ Web Java, Cơ sở về WS-Security của Axis2

Cài đặt Rampart trong Axis2 và thực hiện xử lý UserNameToken

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Tìm hiểu cách bổ sung thêm mô đun an ninh Rampart cho Apache Axis2 và bắt đầu sử dụng các tính năng WS-Security (an ninh dịch vụ Web) trong các dịch vụ Web của bạn. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài Dịch vụ Web Java (Java Web services) của mình với việc xem xét việc sử dụng WS-Security và sử dụng WS-SecurityPolicy (chính sách an ninh dịch vụ Web) trong Axis2, bắt đầu với UsernameToken (thẻ bài tên người dùng) như là một bước đầu tiên đơn giản. Một số bài viết tiếp theo sẽ đưa bạn đi tiếp với WS-Security và WS-SecurityPolicy, khi được Axis2 và Rampart thực hiện.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=452549
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: Cơ sở về WS-Security của Axis2
publish-date=12042009