Sức mạnh của JSF 2, Phần 3, Xử lý sự kiện, JavaScript và Ajax

Nâng cao các thành phần phức hợp bằng cách sử dụng các tính năng JSF 2 mới

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 09 2010

David Geary, thành viên nhóm chuyên gia Java™Server Faces (JSF) 2, kết thúc loạt bài ba phần của ông về các tính năng mới của JSF 2. Tìm hiểu cách sử dụng mô hình sự kiện mới của khung công tác và sự hỗ trợ kèm sẵn cho Ajax để làm cho tất cả các thành phần tái sử dụng của bạn càng mạnh mẽ hơn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=494413
ArticleTitle=Sức mạnh của JSF 2, Phần 3: Xử lý sự kiện, JavaScript và Ajax
publish-date=09092010