Sức mạnh của JSF 2, Phần 2, Tạo khuôn mẫu và các thành phần phức hợp

Triển khai các giao diện người dùng mở rộng với JavaServer Faces 2

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 06 2010

Java™Server Faces (JSF) 2 cho phép bạn triển khai thực hiện các giao diện người dùng (UI), dễ dàng sửa đổi và mở rộng với hai tính năng mạnh mẽ: tạo khuôn mẫu và các thành phần phức hợp. Trong bài viết này — bài thứ hai trong loạt bài ba phần về các đặc tính mới của JSF 2 — David Geary, thành viên nhóm chuyên gia JSF 2.0 cho bạn thấy các ứng dụng Web của mình có thể tận dụng tốt nhất việc tạo khuôn mẫu và các thành phần phức hợp như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=494402
ArticleTitle=Sức mạnh của JSF 2, Phần 2: Tạo khuôn mẫu và các thành phần phức hợp
publish-date=06042010