Sức mạnh của JSF 2, Phần 1, Hợp lý hóa việc phát triển ứng dụng Web

Đơn giản hóa việc dẫn hướng, loại bỏ cấu hình XML và tiếp cận dễ dàng các tài nguyên bằng JSF 2

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 06 2010

Với phiên bản 2.0, Java™ Server Faces (JSF) giúp dễ dàng triển khai thực hiện các ứng dụng Web được Ajax hóa vững mạnh. Bài viết này khởi đầu một loạt bài ba phần của David Geary, một thành viên nhóm chuyên gia JSF 2.0, chỉ cho bạn cách tận dụng lợi thế của các tính năng mới trong JSF 2 như thế nào. Trong bài đăng này, bạn sẽ học cách sắp xếp hợp lý hóa việc phát triển bằng JSF 2 khi thay thế cấu hình XML bằng các chú giải và quy ước, đơn giản hoá việc dẫn hướng và truy cập dễ dàng vào các nguồn tài nguyên. Và bạn sẽ thấy cách sử dụng Groovy trong các ứng dụng JSF của bạn như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=494388
ArticleTitle=Sức mạnh của JSF 2, Phần 1: Hợp lý hóa việc phát triển ứng dụng Web
publish-date=06042010