Lập mô hình với Java, Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 2

Logic điều kiện trong các sơ đồ tuần tự

Granville Miller

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 09 2009

Ông xem xét vai trò của logic điều kiện trong việc lập sơ đồ tuần tự và thảo luận về lý do tại sao bạn có thể chọn đưa vào hay loại ra các điều kiện và các vòng lặp từ một sơ đồ. Granville cũng mô tả hai dạng sơ đồ tuần tự -- sơ đồ chung (generic) và sơ đồ cá thể (instance) -- và giải thích các ứng dụng tương ứng của chúng trong chu kỳ phát triển.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=431459
ArticleTitle=Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 2
publish-date=09252009