Lập mô hình với Java, Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4

Vai trò của tác nhân

Granville Miller

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 09 2009

Sau một gián đoạn ngắn, Granville Miller mở lại cuốn sách bài tập UML để thảo luận sâu về một trong những thành phần cơ bản của sơ đồ ca sử dụng: tác nhân. Tác nhân không chỉ là căn bản trong mô hình hóa UML, nó cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các ứng dụng Java và thậm chí có thể gợi ý các mẫu trong thiết kế ứng dụng J2EE. Tác nhân trở nên đặc biệt quan trọng khi nói đến việc phát triển các hệ thống phức tạp như các dịch vụ Web, nơi mà các tương tác bên ngoài đóng vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống. Hãy theo bước Granville sử dụng các sơ đồ tuần tự và sơ đồ lớp để giải thích vai trò của tác nhân trong việc lập sơ đồ ca sử dụng và phát triển ứng dụng Java.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=431448
ArticleTitle=Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4
publish-date=09262009