Lập mô hình với Java, Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 1

Giới thiệu về sơ đồ tuần tự

Granville Miller

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 09 2009

Trong bài viết đầu tiên trên chuyên mục mới của mình, Granville Miller đưa ra một trong những khối nền tảng của Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language): lập sơ đồ tuần tự. Các sơ đồ tuần tự được sử dụng trong suốt quá trình thiết kế để trình bày tương tác nội bộ giữa các tác nhân và đối tượng khi một hệ thống thi hành theo thời gian. Hãy theo Granville khi ông tạo ra một trong những sơ đồ này, bằng cách sử dụng một ứng dụng xử lý vay nợ làm ví dụ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=427458
ArticleTitle=Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 1
publish-date=09112009