Làm chủ Grails, Chứng thực và phân quyền

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng Grails của bạn

Scott Davis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Grails cung cấp tất cả các khối xây dựng cơ bản bạn cần để lắp ghép thành một ứng dụng Web an toàn, các khối này được sắp xếp từ mức thẩm định quyền đơn giản thông qua cơ chế đăng nhập đến việc phân quyền dựa trên vai trò, và trong phần Làm chủ Grails, Scott Davis cung cấp cho bạn những bài học thực hành về đảm bảo an ninh cho ứng dụng Grails của bạn. Bạn cũng sẽ được học về các trình gắn vào (plug-in) sao cho bạn có thể mở rộng khả năng đảm bảo an ninh cho ứng dụng của bạn theo nhiều hướng mới.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=461865
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Chứng thực và phân quyền
publish-date=01152010