Máy ứng dụng của Google cho Java, Phần 3: Lưu giữ lâu bền và các mối quan hệ

Lưu giữ lâu bền dựa vào Java và kho lưu trữ dữ liệu của Máy ứng dụng của Google

Rick Hightower

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2010

Lưu giữ lâu bền dữ liệu là một phần quan trọng của việc phân phối ứng dụng có khả năng mở rộng trong các môi trường doanh nghiệp. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài giới thiệu của mình về Máy ứng dụng của Google (Google App Engine) cho Java™, Rick Hightower chấp nhận các thách thức của các khung công tác lưu giữ lâu bền dựa trên Java hiện có của Máy ứng dụng (App Engine). Tìm hiểu các chi tiết về tại sao việc lưu giữ lâu bền bằng Java trong bản các phát hành trước đây chưa phải là hoàn toàn sẵn sàng cho thời kỳ cao điểm, đồng thời cũng nhận được một trình diễn làm việc thực sự về những gì mà bạn có thể làm để lưu giữ lâu bền dữ liệu trong các ứng dụng của Máy ứng dụng cho Java. Chú ý rằng bạn sẽ cần phải có ứng dụng quản lý liên hệ từ Phần 2 và chạy nó khi bạn học cách sử dụng API JDO để lưu giữ lâu bền, truy vấn, cập nhật và xóa các đối tượng Contact (mối liên hệ).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=494225
ArticleTitle=Máy ứng dụng của Google cho Java: Phần 3: Lưu giữ lâu bền và các mối quan hệ
publish-date=05282010