Kiểm thử dễ dàng hơn với EasyMock

Bắt chước các giao diện, các lớp và các ngoại lệ bằng khung công tác đối tượng giả (mock-object) mã nguồn mở

From the developerWorks archives

Elliotte Rusty Harold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2010

Hãy cùng Elliotte Rusty Harold xem xét một số kiểm thử đơn vị khó thực hiện, được làm cho trở nên dễ dàng hơn thông qua các đối tượng giả - cụ thể hơn là khung công tác EasyMock. Thư viện mã nguồn mở này tiết kiệm thời gian cho bạn và giúp bạn làm cho mã đối tượng giả của bạn súc tích và dễ đọc.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=494209
ArticleTitle=Kiểm thử dễ dàng hơn với EasyMock
publish-date=05282010