Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần, Thiết kế nổi dần thông qua các thước đo

Sử dụng các thước đo và phép trực quan hoá để tìm và thu thập thiết kế ẩn trong mã của bạn

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Các thước đo của phần mềm (Software metrics) có thể giúp bạn tìm ra các phần tử thiết kế ẩn trong mã của bạn, cho phép các phần tử đó nổi dần lên như là các mẫu đặc thù. Bài viết này trong loạt bài viết Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần cho thấy việc sử dụng thông minh các thước đo và phép trực quan hoá cho phép bạn phát hiện ra các phần tử mã quan trọng bị che khuất bởi sự phức tạp ngẫu nhiên như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=456708
ArticleTitle=Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Thiết kế nổi dần thông qua các thước đo
publish-date=12182009