Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần, Tái cấu trúc mã nguồn hướng theo thiết kế

Tìm và thu thập thiết kế ẩn trong mã của bạn

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 12 2009

Các bài viết trước đây của loạt bài viết này thảo luận về việc kiểm thử đơn vị giúp bạn có một thiết kế tốt hơn như thế nào. Nhưng nếu bạn đã có rất nhiều mã, thì làm thế nào bạn có thể khám phá các yếu tố thiết kế ẩn bên trong các mã đó? Bài viết trước đã bàn về xây dựng các đích cấu trúc cho mã của bạn. Trong bài viết này, tác giả Neal Ford của của loạt bài viết mở rộng các ý tưởng đó và nói về các kỹ thuật sử dụng tái cấu trúc mã nguồn để cho phép thiết kế nổi dần lên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=456698
ArticleTitle=Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Tái cấu trúc mã nguồn hướng theo thiết kế
publish-date=12252009