Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần, Thiết kế hướng theo kiểm thử, phần 2

Bàn luận thêm về việc cho phép dùng kiểm thử để định hướng và cải thiện thiết kế của bạn

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Kiểm thử chỉ là một tác dụng phụ của việc phát triển hướng theo kiểm thử (TDD - test-driven development); khi được thực hiện đúng cách, TDD sẽ cải thiện thiết kế tổng thể của mã của bạn. Phần thứ 2 này của bài viết Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần sẽ hoàn tất các bước hướng dẫn về một ví dụ được mở rộng, cho thấy cách làm thế nào để thiết kế có thể xuất hiện dần từ các mối quan tâm nảy sinh trong quá trình kiểm thử.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=455612
ArticleTitle=Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Thiết kế hướng theo kiểm thử, phần 2
publish-date=12112009