Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần, Nghiên cứu điều tra kiến trúc và thiết kế

Khám phá kiến trúc và thiết kế dễ bảo trì hơn

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Thiết kế và kiến trúc phần mềm phát sinh ra nhiều sức nóng tranh luận nhưng không phát sinh nhiều ánh sáng. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới về những cách nghĩ khác đi về chúng, bài viết này khởi đầu loạt bài Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần. Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần (Evolutionary architecture and emergent design) là các kỹ thuật khéo léo để lùi các quyết định quan trọng cho đến thời điểm hợp lý cuối cùng. Trong bài giới thiệu này, tác giả Neal Ford của loạt bài viết sẽ định nghĩa kiến trúc và thiết kế rồi sau đó xác định các mối quan tâm bao quát sẽ nảy sinh trong suốt cả loạt bài viết này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=390983
ArticleTitle=Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Nghiên cứu điều tra kiến trúc và thiết kế
publish-date=05202009