Thiết kế giao diện động với Swing

Chuyến đi đến các vùng ngoài của Swing API

From the developerWorks archives

Peter Seebach

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Bộ công cụ Giao diện người dùng (UI) của Swing làm cho nó có thể, mặc dù không luôn dễ dàng, cập nhật động các giao diện người dùng để đáp lại các sự kiện hoặc hành động của người dùng. Bài viết này xem xét một số cách phổ biến mà bạn có thể xây dựng các UI được cập nhật động, xem xét vài cạm bẫy có thể gặp trên đường đi và một số nguyên tắc để giúp bạn quyết định khi nào đây là cách tiếp cận thích hợp cho công việc.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=459831
ArticleTitle=Thiết kế giao diện động với Swing
publish-date=01082010