Động lực học lập trình Java, Phần 4, Chuyển đổi lớp bằng Javassist

Sử dụng Javassist để chuyển đổi các phương thức theo bytecode

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Thật buồn tẻ với các lớp Java chỉ thực hiện theo cách mã nguồn đã được viết phải không? Sau đó, hãy vui vẻ lên, bởi vì bạn sắp sửa thấy việc kết hợp các lớp theo các hình dạng chưa bao giờ được trình biên dịch dự kiến! Trong bài viết này, nhà tư vấn Java Dennis Sosnoski đóng góp loại bài động lực học lập trình Java của mình vào việc tăng nhanh tốc độ xem xét Javassist, thư viện thao tác mã byte (bytecode), đây là cơ sở cho các tính năng lập trình hướng-khía cạnh được bổ sung cho máy chủ ứng dụng JBoss được sử dụng rộng rãi. Bạn sẽ tìm ra những điều cơ bản về việc chuyển đổi các lớp hiện có với Javassist và nhận thấy cả sức mạnh lẫn hạn chế của cách tiếp cận mã nguồn mở của khung công tác này với hoạt động lớp (classworking).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452545
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist
publish-date=12042009