Động lực học lập trình Java, Phần 3, Ứng dụng sự phản chiếu

Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Xử lý đối số dòng lệnh là một trong những việc vặt khó chịu mà dường như vẫn tiếp tục xảy ra xung quanh bất kể bạn đã phải giải quyết nó mất bao nhiêu lần trong quá khứ. Thay vì viết các thay đổi của cùng mã lặp đi lặp lại, tại sao không sử dụng sự phản chiếu để đơn giản hóa công việc xử lý đối số? Nhà tư vấn Java Dennis Sosnoski chỉ cho bạn thấy cách làm thế nào. Trong bài này, Dennis phác thảo một thư viện mã nguồn mở, cho phép tạo các đối số dòng lệnh để tự xử lý trên thực tế.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452544
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu
publish-date=12042009