Động lực học lập trình Java, Phần 8, Thay thế sự phản chiếu bằng việc tạo mã

Tạo mã thời gian chạy cung cấp một cách để thay thế sự phản chiếu bằng sự truy cập trực tiếp nhằm đạt hiệu năng tối đa

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Các phần trước trong loạt bài này, bạn đã tìm hiểu hiệu năng của sự phản chiếu chậm hơn nhiều lần so với truy cập trực tiếp như thế nào và sau đó đã học về hoạt động lớp (classworking) với Javassist và Apache Byte Code Engineering Library (BCEL-Thư viện kỹ thuật mã byte). Nhà tư vấn Java Dennis Sosnoski hoàn thành loạt bài Động lực học lập trình Java của mình bằng cách giải thích cách bạn có thể sử dụng hoạt động lớp trong thời gian chạy để thay thế mã phản chiếu bằng mã được tạo ra để lao hết tốc độ về phía trước.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452542
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 8: Thay thế sự phản chiếu bằng việc tạo mã
publish-date=12042009