Động lực học lập trình Java, Phần 2, Giới thiệu sự phản chiếu

Sử dụng thông tin lớp trong thời gian chạy để khởi động việc lập trình của bạn

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Sự phản chiếu cho phép truy cập mã của bạn tới thông tin bên trong đối với các lớp được nạp vào JVM và cho phép bạn viết mã để làm việc với các lớp được lựa chọn trong quá trình thực hiện, không phải trong mã nguồn. Điều này tạo cho sự phản chiếu một công cụ quan trọng để xây dựng các ứng dụng linh hoạt. Nhưng xem ra -- nếu được sử dụng không thích hợp, sự phản chiếu có thể tốn kém. Trong Phần 2 của loạt bài của mình về bản chất của nền tảng Java, nhà tư vấn phần mềm Dennis Sosnoski đưa ra một sự giới thiệu về cách sử dụng sự phản chiếu, cũng như xem xét một số các chi phí liên quan. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách Java Reflection API (API phản chiếu Java) cho phép bạn kết nối vào các đối tượng trong thời gian chạy.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452540
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 2: Giới thiệu sự phản chiếu
publish-date=12042009