Động lực học lập trình Java, Phần 7, Kỹ thuật bytecode với BCEL

Apache BCEL cho phép bạn đi đến các chi tiết về ngôn ngữ assembler của JVM cho hoạt động lớp

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Apache Byte Code Engineering Library (BCEL-Thư viện kỹ thuật mã byte) cho phép bạn nghiên cứu bytecode của các lớp Java. Bạn có thể sử dụng nó để biến đổi các biểu diễn lớp hiện tại hoặc xây dựng các lớp mới, và vì BCEL làm việc ở mức các lệnh JVM riêng biệt, nó sẽ cho bạn sức mạnh tối đa trên mã của bạn. Mặc dù sức mạnh đó đi kèm với một chi phí về độ phức tạp. Trong bài này, nhà tư vấn Java Dennis Sosnoski cung cấp cho bạn những điều cơ bản về BCEL và hướng dẫn bạn thông qua một ví dụ ứng dụng BCEL để cho bạn có thể tự quyết định xem sức mạnh có tương xứng với sự phức tạp không.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452535
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 7: Kỹ thuật bytecode với BCEL
publish-date=12042009