Động lực học lập trình Java, Phần 5, Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động

Tìm hiểu cách thay đổi các lớp khi chúng đang được nạp bằng Javassist

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Sau thời gian gián đoạn ngắn, Dennis Sosnoski trở lại với phần 5 của loạt bài Động lực học lập trình Java của mình. Bạn đã thấy cách viết một chương trình chuyển đổi các tệp lớp Java để thay đổi hành vi mã. Trong bài báo này, Dennis cho bạn thấy cách kết hợp chuyển đổi với việc nạp các lớp thực sự bằng cách sử dụng khung công tác Javassist, để xử lý tính năng hướng khía cạnh "đúng thời gian" linh hoạt. Cách tiếp cận này cho phép bạn quyết định những gì bạn muốn thay đổi trong thời gian chạy và có khả năng thực hiện các thay đổi khác nhau mỗi khi bạn chạy một chương trình. Theo cách này, bạn cũng sẽ xem xét sâu hơn vào các vấn đề chung của việc nạp lớp (classloading) trong JVM.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452532
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động
publish-date=12042009