Phát triển với Java thời gian thực, Phần 2, Cải thiện chất lượng dịch vụ

Sử dụng Java thời gian thực để giảm bớt độ đa dạng trong các ứng dụng Java

Mark Stoodley and Charlie Gracie

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Một số ứng dụng Java™ không cung cấp được chất lượng hợp lý của dịch vụ mặc dù đạt được các mục tiêu hiệu năng khác, chẳng hạn như thời gian trễ trung bình hoặc thông lượng tổng thể. Bằng cách đưa ra các đoạn dừng hoặc ngắt không chịu kiểm soát của ứng dụng, ngôn ngữ Java và hệ thống thời gian chạy đôi khi có thể chịu trách nhiệm về không đáp ứng các độ đo hiệu năng của ứng dụng. Bài viết này là bài thứ hai trong loạt bài ba phần, giải thích nguồn gốc căn nguyên của trễ và ngắt trong một JVM và mô tả các kỹ thuật cho phép bạn có thể dùng để giảm thiểu các căn nguyên, nhằm ứng dụng của bạn cung cấp chất lượng dịch vụ ổn định hơn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=455608
ArticleTitle=Phát triển với Java thời gian thực, Phần 2: Cải thiện chất lượng dịch vụ
publish-date=12112009