Phát triển với Java thời gian thực, Phần 1, Khai thác các đặc tính độc nhất của Java thời gian thực

Tận dụng hiệu năng Java thời gian thực trong ứng dụng của bạn

Sean Foley

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Bộ Java thời gian thực (Real-time Java™) kết hợp dễ dàng việc lập trình bằng ngôn ngữ Java theo hiệu năng do ứng dụng yêu cầu mà phải phù hợp với các ràng buộc thời gian thực. Các phần mở rộng của ngôn ngữ Java đưa ra các đặc tính về môi trường thời gian thực mà đang thiếu trong môi trường thời gian chạy Java truyền thống. Bài này, bài đầu tiên trong loạt bài ba phần, mô tả một số đặc tính này và giải thích cách bạn có thể áp dụng chúng để đạt được hiệu năng thời gian thực trong các ứng dụng của chính mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=455606
ArticleTitle=Phát triển với Java thời gian thực, Phần 1: Khai thác các đặc tính độc nhất của Java thời gian thực
publish-date=12112009